Oświadczenie prezesa MGM S.A. w restrukturyzacji z dnia 25.11.2019

 

 

Warszawa, 25.11.2019

 

Komunikat Grzegorza Słoniewskiego, Prezesa Zarządu MGM S.A. w restrukturyzacji

 

 1. W dniu 15 listopada 2019r. Spółka otrzymała odpis wyroku WSA z dnia 10 października 2019 r. w sprawie skargi MGM S.A. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia 5 lipca 2017r. Organy podatkowe w ramach tej sprawy już w 2016r. pozbawiły spółkę kwoty 23,5 mln w ramach zabezpieczenia. Następnie nałożyły rygor natychmiastowej wykonalności w kwietniu 2017r. do nieprawomocnej jeszcze decyzji UCS, a po przegranej organów w WSA, w kwietniu 2014r. przeksięgowały 23,5 mln z zabezpieczenia na wykonanie rygoru. Do dnia dzisiejszego Spółka jest pozbawiona tych środków.

 

W pisemnym uzasadnieniu WSA otrzymanym 15 listopada 2019r. czytamy:

 1. Sąd uchylił decyzję Dyrektora IAS oraz poprzedzającą ją decyzję Naczelnika Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białymstoku.
 2. Zasądził od Dyrektora IAS w Warszawie na rzecz Zarządcy masy sanacyjnej MGM S.A. w restrukturyzacji kwotę 125017 zł tytułem zwrotów kosztów postepowania sądowego.

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zauważył co następuje:

W pierwszej kolejności sądu zaznaczył, że sprawa była już przedmiotem rozpoznania przez WSA (wyrok 30 stycznia 2018r. w którym sąd uchylił decyzję IAS i przekazał ją do ponownego rozpatrzenia przez organy podatkowe) oraz NSA (wyrok z 22 stycznia 2019r. w którym NSA uchylił wyrok WSA i przekazał do ponownego rozpoznania). NSA wskazał, że ponownie rozpatrując WSA będzie zobowiązany do merytorycznego rozstrzygnięcia sprawy i oceny zebranego przez organy materiału dowodowego. Sąd zauważył, że w wyroku z 22 stycznia NSA nie dokonał żadnych wiążących ocen w kwestiach merytorycznych, a jedynie wskazał wady w uzasadnieniu wyroku WSA.

„Dokonując takiej oceny, na tle obszernie zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, Sąd doszedł do przekonania, że decyzja DIAS, podobnie jak poprzedzająca ją decyzja Naczelnika Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białymstoku nie mogą pozostać w obrocie prawnym. Jednocześnie sąd uznał, że materiał dowodowy zgromadzony w sprawie był wystarczający do podjęcia takiego rozstrzygnięcia.

Istota sporu w sprawie sprowadzała się do rozstrzygnięcia czy Skarżącej przysługiwało prawo do zastosowania stawiki 0% od zadeklarowanych WDT na rzecz 7 zagranicznych klientów Spółki. W ocenie sądu materiał dowodowy zgromadzony w sprawie, świadczy o tym, że towary zostały nie tylko wywiezione, ale i dostarczone do wskazanych nabywców na terytorium innego państwa członkowskiego UE. Sąd uznał, że Skarżąca nie miała możliwości zweryfikowania co dalej dzieje się ze sprzedanym przez nią towarem, a zwłaszcza kim byli kolejni jego nabywcy. Sąd uznał, że w przypadku kilku klientów Spółki „ w ogóle nie sposób przyjąć, że w zakresie spornych transakcji podmioty te pełniły funkcję „znikającego podatnika”. Zdaniem sądu nie sposób na podstawie zebranego materiału dowodowego postawić Skarżącej zarzutu świadomego udziału w oszustwie podatkowym, zwłaszcza w zakresie wskazywanego przez organy ukrywania tożsamości prawdziwych odbiorców. Stanowisko organów w tym zakresie jest nie do zaakceptowania. Zdaniem sądu Skarżącej nie sposób zarzucić braku tzw. dobrej wiary w relacjach z kontrahentami.

Organy nie kwestionowały nabyć dokonanych przez Skarżącą. Zakwestionowano jedynie część transakcji w zakresie WDT, czyli transakcje sprzedaży. Z kolej jak słusznie podkreślała Skarżąca łańcuch transakcji sprzętu IT, w którym uczestniczyła był typowy dla rzeczywistych transakcji. Łańcuch transakcji prowadził bowiem od podmiotów dużych (producentów, dystrybutorów) do podmiotów coraz mniejszych.

WSA uznał, że organy podatkowe naruszyły szereg zarówno przepisów ordynacji podatkowej jak i przepisów prawa materialnego ustawy o VAT.

 

 1. Spółka zawiadamia, że reakcja Dyrektora Izby Administracji Skarbowej na wyrok wybitnie niekorzystny dla organów podatkowych była natychmiastowa. 25 października 2019r., a więc 15 dni po ogłoszeniu wyroku WSA Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie wydał drugą decyzję określającą zobowiązanie podatkowe Spółki tym razem na kwotę 2 mln zł za okres kwiecień 2014r. Mając pełną świadomość wyroku z 10 października 2019r. (co potwierdziła osoba prowadząca sprawę tego postepowania podatkowego w IAS, tłumacząc się jednocześnie, że to nie ona podejmowała decyzję w tej sprawie) Dyrektor IAS wydał decyzję, w tożsamej sprawie, stawiając dokładnie te same zarzuty Spółce, których WSA wyraźnie określił, że organom podatkowym robić nie wolno. Sytuacja jest wręcz dużo bardziej kuriozalna. Tym razem organy podatkowe zakwestionowały sprzedaż do 14 klientów zagranicznych MGM nazywając ich „znikającymi podatnikami” przez to uznały, że Spółka „ukrywała tożsamość” prawdziwych odbiorców więc nie doszło zdaniem organów ponownie do WDT.  Podczas ponad 5 latach kontroli organy nie mogły znaleźć wystarczającej dla nich liczby klientów Spółki, którzy zakończyli działalność więc tym razem określono „znikającymi podatnikami” nawet podmioty, które do dziś istnieją, poddały się kontrolom podatkowym, organy podatkowe pozytywnie zakończyły te postepowania. Dyrektor IAS stwierdził w decyzji, że fakt prowadzenia działalności, posiadania dalej aktywnego VATUE po 4 latach od dokonania kwestionowanych transakcji wcale nie oznacza, że polski aparat skarbowy nie może go uznać za „znikającego podatnika”. W przypadku innego klienta, do którego MGM sprzedawała przez 4 kolejne lata i który przeszedł pozytywnie kontrole podatkowe w swoim państwie, podmiotu który handlował w Europie kupując towar w kwotach netto i sprzedawał w kwotach netto, prawidłowo deklarował deklaracje trójstronne polscy urzędnicy skarbowi postawili również zarzut, że jest znikającym podatnikiem i dlatego polska spółka MGM ma zapłacić po raz drugi 23% podatku vat od tego samego towaru. Spółka w odwołaniu zgłosiła również, że klienci Spółki w żaden sposób nie mogą być uznani za znikających podatników zgodnie z definicją znikającego podatnika z Rozporządzenia Komisji Europejskiej, bo w przypadku kwestionowanych transakcji jak wynika z protokołu nie wystawiali faktur z naliczonym podatkiem vat więc nie mogli nawet go ukraść, bo nigdy nim nie dysponowali. Spółka zarzuciła wręcz organom podatkowym sfałszowanie treści Rozporządzenia KE i podanie definicji merytorycznie z nią sprzecznej w decyzji UCS. Dyrektor IAS uznał, że to nie było fałszerstwo tylko „interpretacja” urzędników. To nieprawda. Organy podatkowe uznały, że klienci MGM powinni deklarować nabycia WNT i płacić od tego vat (tak jakby vat płaciło się od nabyć a nie od wystawionych faktur z naliczonym podatkiem vat) i nie mogą sobie swobodnie handlować towarem po Europie lub eksportować do Maroka, bo wtedy „nikt nie płaci podatku vat”. Dlaczego akurat polska firma, w tym przypadku MGM  ma po raz drugi zapłacić vat od tego samego towaru w zasadzie nie wyjaśniono. Urzędnicy bardzo dokładnie zbadali źródło pochodzenia towaru. Ustalili, że w zasadzie wszystkie kwestionowane transakcje sprzedaży to towar zakupiony przez firmy AB, ABC DATA, Avnet, Techdata, Action w ramach WNT od producentów co jest oczywiste, bo MGM za te zakupy otrzymywała bezpośrednio od producentów takich jak Microsoft, AMD, Seagate i inni zwroty posprzedażne na podstawie cotygodniowych raportów sprzedaży towaru dystrybutorów do producentów. MGM zajmowała się zakupem sprzętu IT od autoryzowanych dystrybutorów i sprzedażą ich do ponad tysiąca firm, z czego ponad 90% obrotu stanowiła sprzedaż zagraniczna do firm w kilkudziesięciu krajach. W wyniku tej działalności Spółka zapłaciła wiele milionów samego podatku CIT, w tym za sam rok 2016r. 2 mln. Od 2017r MGM nie płaci podatków, bo została zniszczona przez mafię vatowską.

 

 1. Spółka po otrzymaniu 15 listopada pisemnego uzasadnienia WSA do wyroku z 10 października 2019r. złożyła do Dyrektora IAS wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji otrzymanej 5 listopada, gdyż:

Decyzja została wydana z rażącym naruszeniem prawa, gdyż:

 1. została nadana przez organ podatkowy 29 października 2019 roku, oraz
 2. została wydana tj. doręczona Stronie 4 listopada 2019 roku, a więc już po upływie terminu wyznaczonego do załatwienia sprawy w postępowaniu odwoławczym, który upływał 25 października 2019 roku.  Nie nastąpiło również w terminie do 25 października 2019 roku przedłużenie terminu do zakończenia tego postępowania odwoławczego.

NSA wyrokiem z dnia 2 marca 2017 roku, sygn. I FSK 1498/15 oraz w uchwale z 23 kwietnia 2018 roku, sygn. I FSK 255/17 potwierdził, że liczy się data doręczenia decyzji podatnikowi, a nie data jej wydania.

oraz wskazała, że sprawa będąca przedmiotem Decyzji rozpoczęła się w 2014 roku, kiedy to miało miejsce rozpoczęcie kontroli. Samo postępowanie odwoławcze trwało ponad rok i przez większość czasu nic w tym postępowaniu się nie działo, gdyż organ czekał na ostateczne rozstrzygnięcie sądu administracyjnego w tożsamej sprawie (tak twierdziła osoba prowadząca sprawę w IAS) dotyczącej innego okresu rozliczeniowego i wydał decyzję dopiero po uzyskaniu informacji o wygranej Spółki i uchyleniu decyzji organów I oraz II instancji (osoba prowadząca sprawę w IAS przyznała że organ wiedział o rozstrzygnięciu WSA na korzyść Spółki), gdzie zarzuty stawiane Spółce były identyczne jak w doręczonej 4 listopada decyzji. Wydając decyzję organ miał już więc świadomość jak WSA rozstrzygnął ostatecznie na korzyść Spółki sprawę zgodnie z wyrokiem NSA z 22 stycznia 2019r. W aktach z kontroli znajdował się odpis wyroku NSA i DIAS wiedział, że WSA 10 października 2019r. ma merytorycznie ostatecznie rozstrzygnąć sprawę analogiczną, na którą w samej decyzji organ się wielokrotnie powołuje. Wyrok WSA z 10 października oznacza również, że MGM S.A. warta według wyceny Europejskiego Instytutu Biznesu z 2018r. ok 108 mln zł została zmuszona do zgłoszenia w kwietniu 2017r. wniosku o upadłość w wyniku bezprawnych działań DIAS. Pomimo tego organ wydał decyzję opartą na takich samych zarzutach, które WSA uznał za niedopuszczalne. Spółka informuje również, że w decyzji doręczonej 4 listopada jest wielokrotnie poświadczona nieprawda tzn. stwierdzenia w niej rażąco odbiegają od dokumentów źródłowych z akt sprawy.

W dniu 15 listopada Spółka otrzymała wyrok WSA z dnia 10 października 2019r. który uchyla decyzje organów I oraz II instancji i załącza go do tego wniosku. W uzasadnieniu wyroku, w tożsamej sprawie (prowadzonej przez tych samych urzędników UCS Białystok i IAS) sąd wyraźnie rozstrzyga jakich argumentów mogą używać pracownicy aparatu skarbowego, a czego robić im nie wolno. Spółka załącza wyrok, aby mieć pewność, że Dyrektor IAS go otrzymał i będzie rozstrzygał sprawę mając pełną świadomość jego istnienia. Wobec Spółki przez kilka lat IAS prowadził wiele bezprawnych działań w tym nie wykonał prawomocnego postanowienia WSA z 30 stycznia 2017r. w sprawie zwrotu 23,5 mln zabezpieczenia na majątku MGM S.A. co było bezpośrednim powodem do złożenia w kwietniu 2017r. wniosku o upadłość. Wyrok otrzymany 13 listopada 2019r. rozstrzyga merytorycznie spór pomiędzy IAS i UCS Białystok, a MGM zgodnie z wyrokiem NSA z 22 stycznia br. IAS nadzoruje również od prawie dwóch lat postepowanie kontrole III MUS w sprawie zwrotu nadpłaty 9 mln zł podatku vat za miesiące listopad i grudzień 2016r. Spółka interweniowała po 10 miesiącach prowadzenia kontroli w MF, który przekazał sprawę do IAS. Pomimo, że IAS teoretycznie przesłała do III MUS pismo z wnioskiem o przyspieszenie postepowania do dziś urzędnicy III MUS przesyłają tylko informacje o przedłużeniu kontroli. Skutkiem tego, że KAS nie jest w stanie w ciągu 3 lat skontrolować dwóch miesięcy jest przetrzymywanie 9 mln zł, które są niezbędne do wznowienia działalności operacyjnej Spółki. Inne kontrole III MUS rozpoczęte 3 lata temu blokują możliwość rozporządzania wszystkimi nieruchomościami Spółki wartymi kilka milionów złotych, bo dokonały zabezpieczeń na hipotece tłumacząc to możliwością wystąpienie przyszłych zobowiązań podatkowych. W 4 kontrolach prowadzonych przez III MUS rozpoczętych 3 lata temu do dziś Spółka nie otrzymała nawet protokołu z kontroli. Jednocześnie Spółka informuje, że III MUS nadał rygor natychmiastowej wykonalności do nieprawomocnej decyzji UCS Białystok w kwietniu 2017r. i przeksięgował 23,5 mln z uchylonej w kwietniu 2017r. przez WSA decyzji zabezpieczającej. Spółka ma dziś więc nałożony rygor natychmiastowej wykonalności do decyzji, która nie funkcjonuje w obrocie prawnym. DIAS powinien zdaniem Spółki niezwłocznie po otrzymaniu w dniu dzisiejszym załączanego wyroku przekazać go do III MUS z odpowiednią instrukcją zwrotu środków finansowych w jak najszybszym terminie. MGM S.A, poniósł już wystarczająco duże straty w wyniku bezprawnych działań aparatu skarbowego w ostatnich 3 latach. Spółka wygrała wszystkie 4 rozprawy w WSA na 4, które się odbyły. NSA w styczniu 2019r. nakazał ostateczne merytoryczne rozstrzygnięcie sporu i nastąpiło to w wyniku wyroku WSA, które Spółka załącza do tego wniosku. Kolejne bezprawne działania aparatu skarbowego wobec Spółki pozostaną potraktowane jako działania zorganizowanej grupy przestępczej złożonej z pracowników KAS mającej na celu zniszczenie Spółki, która przez szereg lat w sposób świetnie udokumentowany walczyła z mafią vatowską. Spółka ma nadzieję, że wyrok WSA z 10 października 2019r. który rozstrzyga wieloletni spór zmieni nastawienie DIAS do MGM S.A. Spółka prosi również o bardziej skuteczny nadzór nad działaniami III MUS, bo kompromitują KAS oraz przynoszą wymierne starty finansowe MGM w restrukturyzacji.

Jako drugi załącznik Spółka w piśmie do Dyrektora IAS podała zestawienie z otwartymi 8 równolegle prowadzonymi postepowaniami podatkowymi, obejmującymi 57 miesięcy w latach 2012-2016 wobec Spółki, które świadczą o nękaniu MGM, pomimo że nigdy w działalności firmy nie wystąpiły żadne nieprawidłowości. Do niektórych kontroli Spółka złożyła po kilkadziesiąt tysięcy dokumentów. W sumie w wyniku tych kontroli organy podatkowe przetrzymują do dziś ok 35 mln zł należących do Spółki, pomimo że MGM wygrała wszystkie 4 sprawy w WSA na 4, które się odbyły. Nie obowiązuje na dzień dzisiejszy w obrocie prawnym żadna decyzja wymiarowa organów skarbowych wydana wobec MGM S.A., która uprawniałaby do zajęcia jakichkolwiek środków. 35 mln zostało zabranych Spółce w wyniku decyzji zabezpieczających uchylonych przez sądy, decyzji wymiarowych I oraz II instancji uchylonych przez sądy lub w wyniku zabezpieczeń „na poczet możliwych przyszłych decyzji podatkowych”, a także w wyniku nie zwracania Spółce kilku milionów należnego podatku vat, bo KAS nie jest w stanie skontrolować jednego miesiąca przez 3 lata. Żadne dokumenty w aktach z tych 8 kontroli podatkowych nie wskazują na jakiekolwiek nieprawidłowości w działaniach Spółki i nigdy takie nie wpłyną.

 1. Urząd Kontroli Skarbowej w Białymstoku

Postępowanie kontrolne UKS2091/2W1P13/42/12/13/2/005 za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 rozpoczęte 31.07.2013. Zakończona decyzją wymiarową wydaną przez UCS w kwietniu 2017r. i DIAS w lipcu 2017r. Sprawa rozstrzygnięta przez WSA 10.10.2019. Sąd uchylił decyzję I i II instancji. Do decyzji UCS nałożono rygor natychmiastowej wykonalności w kwietniu 2017r. na kwotę 23,5 mln zł i wykonano. Rygor powinien być zniesiony z mocy prawa, bo decyzja do której nałożono rygor nie obowiązuje w obiegu prawnym.

 

 1. Urząd Kontroli Skarbowej w Białymstoku

Kontrola podatkowa prowadzona przez Dyrektora Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białymstoku za okres od 01.04.2014 do 30.04.2014 zakończona wydaniem 17 września 2018r. decyzji wymiarowej określającą kwotę 2.075.440,00 zł podatku VAT do zwrotu. Decyzja została podtrzymana przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie z 25 października 2019 roku nr 1401-IOV-2.1403.2019.2018.MB. Spółka złożyła wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji DIAS ponieważ została nadana i dostarczona do MGM w restrukturyzacji już po zakończeniu trwania kontroli podatkowej.

 1. Trzeci Mazowiecki Urząd Skarbowy

Kontrola Podatkowa 1473-KP-2.411.201.2016 – kontrola prawidłowości rozliczeń podatku od towarów i usług za okres od 01.01.2016 do 31.07.2016. Kontrola rozpoczęta w dniu 24.11.2016.

Kontrola trwa do dziś. W ramach tej kontroli w lipcu 2017r. dokonano zabezpieczenia wszystkich nieruchomości Spółki wartych ok 4 mln i zdaniem urzędu zabezpieczenie obowiązuje do dziś. Nie ma po 3 latach nawet protokołu z kontroli.

Dokumenty przekazane kontrolującym w ciągu kilku tygodni od rozpoczęcia kontroli:

 1. Rejestr zakupów VAT za okres od 01.01.2016 do 31.07.2016 w formie elektronicznej
 2. Rejestr sprzedaży VAT za okres od 01.01.2016 do 31.07.2016 w formie elektronicznej
 3. Zapisy kont rozrachunkowych ze wszystkimi kontrahentami
 4. Zapisy kont z operacji bankowych
 5. Kopie Faktur WDT od dnia 01.01.2016 do dnia 31.07.2016 w ilości 1717 wraz z potwierdzonymi zamówieniami na podstawie których powstały faktury, oraz potwierdzenia dokonania dostaw dokumentami CMR lub potwierdzeniami uzyskanymi z systemu internetowego UPS.COM w ogólnej liczbie 19 segregatorów
 6. Zestawienie potwierdzeń aktywności numerów VAT dla każdej transakcji na dzień wystawienia faktury WDT wydane przez Izbę z Skarbową w Poznaniu, Biuro Wymiany Informacji Podatkowych w Koninie (1 segregator liczba kart 334)
 7. Zestawienie formularzy rejestracyjnych klientów, którzy w kontrolowanym okresie dokonali transakcji zakupu w MGM (152 podmioty, 2 segregatory, liczba kart 400)
 8. Kopie faktur korygujących WDT – 45 kart
 9. Kopie umów oświadczenie usług nadzoru i doradztwa, umów o współpracy, kontraktów, umów o świadczenie usług w zakresie marketingu i zarządzania zakupami oraz sprzedażą produktów – 51 kart
 10. Wyjaśnienia spółki w związku z w/w umowami – 34 karty
 11. Wydruki dokumentacji związanej z umowami 1030 kart
 12. Kopie dokumentów WNT za okres kontrolny 1265 kart

 

 1.   Trzeci Mazowiecki Urząd Skarbowy

Kontrola Podatkowa 1473-KP-3.411.12.2017 – zasadność zwrotu podatku od towarów i usług za listopad 2016. Rozpoczęcie w dniu 19.01.2017. Kontrola trwa do dziś. 3 lata organ kontroluje 1 miesiąc przetrzymując 4,3 mln zł należące do Spółki.

 1.  Trzeci Mazowiecki Urząd Skarbowy

Kontrola Podatkowa 1473-KP-3.411.17.2017 – zasadność zwrotu podatku od towarów i usług za grudzień 2016. Rozpoczęcie w dniu 03.02.2017. Kontrola trwa do dziś. Niemal 3 lata organ kontroluje 1 miesiąc przetrzymując prawie 5 mln zł należące do Spółki.

 1. Trzeci Mazowiecki Urząd Skarbowy

Kontrola Podatkowa 1473-SKP-1.500.101.2017.1 – kontrola prawidłowości rozliczeń podatku od towarów i usług za okres od 01.10.2014 do 31.12.2015. Kontrola rozpoczęta w dniu 05.10.2017.

 1. Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy

1471-SKA-4.4033.2268.2018.SZBE – czynności sprawdzające w zakresie podatku od towarów i usług za okres od 01.01.2013 do 30.09.2014. Zawiadomienie dostarczone osobiście przez urzędników z IMUS w dniu 07.11.2018. Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy

Kontrola Podatkowa 1471-SKP-3.500.182.18.1 – kontrola prawidłowości rozliczeń z budżetem państwa z tytułu podatku od towarów i usług za okres od 01.01.2013 do 30.11.2013. Wezwanie o stawiennictwo w celu wręczenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli wpłynęło do Zarządcy MGM w dniu 10.12.2018.

Spółka przedstawiła również w piśmie do Dyrektora IAS pozostałe istotne fakty, które dotyczą działań aparatu skarbowego wobec Spółki przez ostatnie 3 lata :

 1. Decyzja Dyrektora UKS z dnia 19 lipca 2016 r. o zabezpieczeniu na majątku Spółki kwoty ok. 23,5 mln zł (sygn. UKS2091/2W1P13/42/12/13/217/213). WSA uchylił w całości decyzję UKS Białystok w kwietniu 2017r. i stwierdził istotne naruszenie prawa materialnego Spółki. IAS złożyła kasację od wyroku. UKS wydał decyzję zabezpieczającą na 23,5 mln zł po 3 latach kontroli, pomimo że jak wynika z zeznań w prokuraturze inspektorów skarbowych, żaden z nich nie był nigdy w siedzibie firmy i nigdy nie przesłuchano żadnego pracownika firmy.
 2. MGM S.A. 1 sierpnia 2016r. złożyła zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej o możliwości popełnienia przestępstwa przez inspektorów skarbowych poprzez poświadczenie nieprawdy w protokole i decyzji zabezpieczającej oraz niedopełnienie obowiązków funkcjonariusza publicznego. Obecnie prowadzi je Prokuratora Okręgowa Warszawa Praga (postępowanie zostało objęte nadzorem Prokuratury Krajowej) - sygnatura sprawy w PO: III Ds. 18.2016). W kwietniu 2017r. postepowanie zostało umorzone. Spółka zaskarżyła umorzenie postepowania i sąd karny w Wołominie wyrokiem z listopada 2017r. nakazał je wznowić. Postepowanie zostało wznowione przez Prokuraturę Okręgową i natychmiast zawieszone z uzasadnieniem, że trzeba poczekać na wyrok NSA.
 3. Naczelnik III Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu decyzją z dnia 29 marca 2017 r., znak 1473-SEE.712.6.2017 BA: 26100/2017 odmówił uchylenia zabezpieczenia dokonanego na majątku Spółki, pomimo wydania przez WSA w Warszawie postanowienia z dnia 30 stycznia 2017 r. (sygn. akt III SA/Wa 3834/16), w którym WSA wstrzymał wykonanie decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 24 października 2016 r., znak 1401-SW-1.4303.63.2016.18.ASZ (dalej: Decyzja IS) oraz poprzedzającej ją Decyzji zabezpieczającej. DIAS podtrzymał decyzję III MUS. Nie wykonano więc prawomocnego postanowienia WSA nakazującego zwrot zabezpieczonych 23,5 mln zł co było bezpośrednią przyczyną złożenia w kwietniu 2017r. przez MGM S.A. wniosku o upadłość.
 4. 17 czerwca 2019r. Prezes Zarządu MGM złożył do Prokuratury Krajowej w Lublinie (sygnaturze PK II WZ Ds. 2.2018) obszerne pismo dotyczące działań organów skarbowych wobec MGM. Spółka w tym piśmie złożyła zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez konkretnych pracowników administracji państwowej. Na dysku załączonym do pisma (ponad 200GB danych) Spółka dostarczyła dokumenty posegregowane w katalogi jako dowody prawdziwości zawartych w piśmie tez oraz wyjaśnień.
 5. MGM S.A. składała wiele interwencji w Ministerstwie Finansów oraz u Dyrektora IAS w sprawie bezprawnych działań aparatu skarbowego wobec Spółki :
  1. 22 lipca, 2 i 16 sierpnia 2016r. BCC złożył pismo z prośbą o interwencję do Ministra Wiesława Jasińskiego w sprawie MGM. BCC dostało odpowiedź od Dyrektora Departamentu Kontroli Skarbowej Sławomira Grocha, w której ten informuje, że MF nie posiada uprawnień umożliwiających ingerencję w postepowania kontrolne prowadzone przez UKS. Jest to oczywista nieprawda. Spółka może udowodnić, że MF ingeruje w postepowania kontrolne. Szczególnie MGM S.A.
  2. 31 sierpnia 2016r. Spółka złożyła pismo z prośbą o interwencję do Ministra Finansów Pawła Szałamachy oraz Ministra Wiesława Jasińskiego.
  3. 5 września 2016r. Spółka złożyła pismo z prośbą o interwencję do V-ce Prezydenta Parlamentu Europejskiego Ryszarda Czarneckiego, który przedłożył je do premier Beaty Szydło.
  4. 25 stycznia 2017r. Spółka złożyła pismo z prośbą o interwencję do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej Ministra Mariana Banasia. Doszło do 4 spotkań w Ministerstwie Finansów i w konsekwencji do umówienia spotkań w IAS, które okazały się zupełnie bezskuteczne. Sprawą MGM osobiście zajmowali się minister Paweł Cybulski oraz Dyrektor Departamentu Podatków Tomasz Strąk.
  5. 5 czerwca 2017r. doszło jak wynika z protokołu „do spotkania przedstawicieli Ministerstwa Finansów i Izby Administracji Skarbowej w Warszawie z Grzegorzem Słoniewskim Prezesem firmy MGM S.A.” W spotkaniu udział wzięli :
   1. Paweł Cybulski – Zastępca Szefa KAS
   2. Robert Antoszkiewicz – Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
   3. Dariusz Hys – Zastępca Dyrektora nadzorujący pion orzecznictwa w zakresie podatków pośrednich oraz 4 innych urzędników sprawujących kierownicze funkcje w IAS.

W protokole czytamy : „Na wstępie Zastępca Szefa KAS stwierdził, że jest to kolejne spotkanie z Prezesem MGM, dodał, że nie potwierdzają się informacje o braku Zespołu – nie został on powołany zarządzeniem,  ale funkcjonuje, z udziałem niektórych osób biorących udział w spotkaniu. W jego toku należałoby podsumować dotychczasowe działania i stan sprawy Spółki, udzielić koniecznych wyjaśnień i przyjąć ustalenia co do dalszego jej biegu. Nie wygląda ona tak, jak to widzą niektórzy redaktorzy. Wiele wskazuje na to, że możliwe jest w tej sprawie właściwe rozwiązanie. Będzie o niej informowany na bieżąco Premier Mateusz Morawiecki.”

Działania Zespołu skutkowały wydaniem kilka tygodni później negatywnej dla MGM decyzji DIAS, która została uchylona przez WSA 10 października 2019r.  jako „nie mogąca pozostać w obrocie prawnym”.

 

 1. 14 grudnia 2017r. Spółka złożyła pismo z prośbą o interwencję do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. W odpowiedzi otrzymała pismo z 14 lutego 2018r. w którym Zastępca Szefa KAS Piotr Walczak również informuje Spółkę, że nie może ingerować w działalność administracji skarbowej i Spółka może odwołać się do WSA. Jednocześnie MF przekazało sprawę do IAS w Warszawie.
 2. W marcu 2018r. po uchyleniu przez WSA decyzji DIAS Szef KAS Marian Banaś po osobistym spotkaniu z prezesem MGM w Ministerstwie Finansów zorganizował spotkanie w siedzibie IAS. Prezes MGM odczytał i złożył na biuro podawcze w IAS oświadczenie, w którym opisuje jakie bezprawne działania zostały wykonane wobec MGM S.A. w kontekście wieloletniej, świetnie udokumentowanej walki Spółki z wyłudzeniami vat w latach 2013-2017. Spotkanie zakończyło się zupełną porażką i DIAS złożyła kasację od wyroku nie zdejmując rygoru natychmiastowej wykonalności nadanej rok wcześniej przez aparat skarbowy na kwotę 23,5 mln zł.
 3. Fakty dotyczące działań MGM S.A. podejmowanych w celu wyeliminowaniu wyłudzeń podatku VAT w Polsce na przestrzeni ostatnich 6 lat, których nie sposób nie zestawić z działaniami aparatu skarbowego wobec MGM na przestrzeni ostatnich 3 lat.

 

 1. MGM była głównym inicjatorem wprowadzenia tzw. odwróconego vat na telefony komórkowe, które zostało wprowadzone 1 lipca 2015r. i wyeliminowało z dnia na dzień sprzedaż w wielomiliardowej skali, od której na wcześniejszych etapach obrotu gospodarczego nie został odprowadzony podatek vat. Telefony pełniły funkcję koła zamachowego przechodząc przez legalnie działające firmy i były eksportowane z Polski. Powodowało to nie odprowadzanie podatku vat przez spółki giełdowe, spółki skarbu państwa, sieci wielkopowierzchniowe, ponieważ nie płaciły podatku vat od pozostałej, całkowicie legalnej działalności. Kompensowały bowiem vat z fakturami wystawianymi przez firmy, które dokonywały zakupów od tzw. „słupów” czyli firm, które kupowały towar z UE netto i wystawiały faktury z naliczonym podatkiem vat w Polsce, a następnie go nie odprowadzały i po kilku miesiącach znikały. Działalność ta rozpoczęła się w gigantycznej skali od 1 lipca 2011r. kiedy w Niemczech wprowadzono odwrócony vat na elektronikę i przestępcy po prostu przenieśli się do Polski. „Słupy” przez pierwsze lata były tworzone przez zagraniczne grupy przestępcze, a aparat skarbowy w żaden sposób nie starał się ich wyeliminować. Wręcz przeciwnie, jak wynika z dokumentów dostarczonych przez MGM do MF i CBA aparat skarbowy monitorował tą przestępczą działalność, aby następnie naliczyć nieświadomych procederu polskich przedsiębiorców. Nie wszystkich. Od części (zjawisko gwałtownie nasiliło się od początku 2016r) żądano łapówek za niezniszczenie firmy. Prezes MGM był świadkiem sytuacji, że od prezesa Spółki giełdowej żądano 5 mln, bo inaczej skarbówka naliczy firmę na kilkaset milionów. Nie zapłacił. Firmę w praktyce zniszczono i ponad 500 osób straciło pracę.
 2. MGM była jedyną polską spółką, która opłaciła ekspertyzy dotyczące wprowadzenia odwróconego obciążenia na procesory i dyski. Z pomocą ZIPSEE udało się MGM wprowadzić odwrotne obciążenie na procesory w Polsce 1 stycznia 2017r. W procesie nacisku na MF, w tym zakresie pomagały MGM tylko dwie firmy amerykańskie notowane na Wall Street.
 3. MGM złożyła w MF już w 2015r. projekt systemu do wyłapywania „słupów” na podstawie przepływów finansowych oparty na wyłapywaniu anomalii w raportach banków do GIF. Opisując projekt MGM bardzo dokładnie opisała problemy z wyłudzeniami vat w Polsce i zagrożenia, które się z tym wiążą w przyszłości. Projekt został też złożony do BCC i ZIPSEE.
 4. W drugiej połowie 2016r. MGM złożyła w MF już kolejny naprawdę skuteczny system wyłapywania „słupów” tzw. „operację umiem czytać”. Już w 2016r. można było w ciągu kilku tygodni wyeliminować większość karuzel vatowskich w miliardowej skali. Można również było dzięki niej operując tylko prostymi dokumentami w formie elektronicznej ustalić, które firmy w latach 2012-2016 kupowały towar, od którego na wcześniejszym etapie nie został odprowadzony podatek vat. Dyrektor w MF poinformował mnie na przełomie 2016 i 2017r. że wprowadzenie operacji zostało „zablokowane”. Prezes MGM S.A.  poinformował o tym fakcie osobiście Szefa CBA Ernesta Bejdę i dyrektora CBA Pawła Wajsa. Dyrektor CBA uznał operację za „genialną”. Prezes MGM został po kilku spotkaniach konsultantem CBA d/s żywotnych interesów ekonomicznych RP. Pełną dokumentację dotyczącą wyłudzeń podatku vat MGM złożyła w CBA w latach 2017/2018 na potrzeby komisji sejmowej d/s podatku vat badającej okres 2008-2015.
 5. MGM od połowy 2013r. do połowy 2016r. (moment otrzymania decyzji zabezpieczającej na majątku Spółki 23,5 mln zł) pisemnie informował MF za pośrednictwem wywiadu skarbowego o rosnącej skali wyłudzeń podatku vat w Polsce. Przedstawiliśmy dziesiątki ofert otrzymywanych od firm „krzak”, które oferowały towar z niezapłaconym podatkiem vat. Spółka przedstawiła dokładne schematy działań konkretnych międzynarodowych grup przestępczych wprowadzających towar do Polski z niezapłaconym podatkiem i informowała, że trafia do uczciwych firm. Aparat skarbowy odmówił zajęcia się konkretnymi grupami twierdząc, że musiałby zawiadomić prokuraturę. Okazało się wtedy, że interesy MGM, który chciał zablokować wprowadzanie nielegalnego towaru do Polski i aparatu skarbowego są sprzeczne. Aparat skarbowy chciał mieć możliwość naliczania kolejnych firm kupujących towar z nieodprowadzonym podatkiem i nie był zainteresowany wykrywaniem tzw. „słupów” natychmiast po rozpoczęciu przez nich działalności. Tak też można odebrać niewprowadzenie „operacji umiem czytać” w życie. Spółka poinformowała o tym fakcie wielu dyrektorów w MF, a następnie CBA. Prezes MGM S.A. kilkukrotnie był gościem w MF i przedstawiał problemy wyłudzeń podatku vat m in. Ministrowi Banasiowi, Ministrowi Pawłowi Cybulskiemu, dyrektorowi Piotrowi Dziedzicowi, dyrektorowi Tomaszowi Strąkowi i kilku innym wysokim urzędnikom w MF. Wiele zagadnień prezes MGM S.A. przestawiał Szefom KAS Marianowi Banasiowi i Pawłowi Cybulskiemu droga mailową. Wszystkie działania MGM okazały się zupełnie bezskuteczne.

 

 

 1. W sprawie MGM złożono w 2017r. 4 interpelacje poselskie. Odpowiadali na nie m in. Szef KAS Marian Banaś oraz Zastępca Szefa KAS Paweł Cybulski.

 

 1.  27.09.2019 Sąd Rejonowy dla Miasta Warszawy, XVIII Wydziału Gospodarczego postanowił oddalić zarzuty Naczelnika III MUS w sprawie planu podziału środków finansowych będących na koncie MGM w restrukturyzacji złożonego przez zarządcę sądowego uznając, że dla III MUS przypada kwota „0” złotych. III MUS zaskarżył decyzję sądu do sądu wyższej instancji. Tym samym III MUS cały czas blokuje jedyne środki finansowe jakimi dysponuje MGM w restrukturyzacji próbując zmusić Spółkę do ogłoszenia upadłości. Spółka nie ma środków na zatrudnienie nawet jednego pracownika, a zarząd pracuje od lat bez żadnego wynagrodzenia. Mamy więc do czynienia już z kuriozalną sytuacją, w której w sprawie MGM toczą spór prawny Skarb Państwa ze Skarbem Państwa.
 2.  Spółka wielokrotnie prosiła przedstawicieli MF, IAS, US, UCS o zawiadomienie prokuratury, CBŚ, ABW czy CBA o możliwości popełnienia przestępstwa przez jakiegokolwiek pracownika MGM jeżeli stwierdzane są przestępstwa podatkowe rzędu dziesiątek milionów złotych przez organy skarbowe w działalności Spółki. Do dnia dzisiejszego, po ponad 3 latach od zabrania Spółce kilkudziesięciu milionów złotych nie wpłynęło takie zawiadomienie. Nikt z zarządu MGM nie był przesłuchany w prokuraturze na okoliczność żadnego przestępstwa podatkowego.

 

 1. Podsumowując ostatnie wydarzenia Prezes Zarządu MGM S.A. w restrukturyzacji stwierdza następujące fakty:
  1. Wyrok WSA z 10 października 2019r. oznacza, że MGM została zmuszona do złożenia wniosku o upadłość w wyniku bezprawnych działań KAS zarówno w kategoriach zabezpieczeń na majątku Spółki w 2016r. (co już potwierdził wyrok WSA z kwietnia 2017r.) jak również w kategoriach merytorycznych, które zostały rozstrzygnięte zgodnie z zaleceniem zawartym w wyroku NSA z 22 stycznia 2019r.
  2. Organy podatkowe w sposób zorganizowany od kilku lat starają się doprowadzić do upadłości Spółki MGM S.A. notorycznie poświadczając nieprawdę w wydawanych przez siebie decyzjach. W sposób świadomy, sterowany z „góry” doprowadziły do pozbawienia Spółki 100% środków finansowych. Postepowania podatkowe otwarte wobec Spółki były sterowane z MF.
  3. Wszystkie 4 wydane wobec MGM S.A. decyzje zabezpieczające i wymiarowe rozpatrywane przez WSA zostały uchylone.
  4. KAS nie jest w stanie skontrolować 1 miesiąca przez 3 lata blokując miliony złotych zwrotu podatku vat i zaliczając to sobie jako wpływy z uszczelnienia systemu podatkowego w Polsce. Taka jest prawda o działaniach aparatu skarbowego w Polsce.
  5. Pomimo rozstrzygnięcia kilkuletniego sporu pomiędzy KAS i MGM przez WSA 10 października 2019r. organy podatkowe w sposób ordynarny ignorują wyrok sądu i wydają kolejną decyzję bazując na radosnej twórczości, którą WSA uznał za „nie do zaakceptowania”.
  6. Bezprawne działania aparatu skarbowego, w tym niewykonanie prawomocnego postanowienia WSA z 30 stycznia 2017r. dotyczące zwrotu Spółce 23,5 mln rozgrywają się przez lata pod pełną kontrolą i akceptacją najwyższego kierownictwa KAS oraz premiera Mateusza Morawieckiego. Kierownictwo KAS twierdzi, że niewykonywanie prawomocnych postanowień sadów przez podległych mu urzędników skarbowych oraz kontrolowanie 1 miesiąca w nieskończoność przez aparat skarbowy nie podlega kontroli i nadzorowi Ministerstwa Finansów.
 2. Kierownictwo KAS nie wprowadziło w 2016r. operacji, która mogłaby w ciągu kilku tygodni wyeliminować karuzele vatowskie w Polsce. W sposób bardzo prosty i skuteczny można namierzać tzw. słupy, czyli znikających podatników na samym początku ich przestępczej działalności. Urzędnicy skarbowi w latach 2013-2018 z pełną premedytacją nie starali się zablokować wprowadzania towaru z niezapłaconym podatkiem vat do obrotu gospodarczego w Polsce. Monitorowali to zjawisko i w niektórych przypadkach naliczali kolejno uczciwe polskie podmioty nabywające ten towar, a w niektórych przypadkach zaskakująco nie robili zupełnie nic. Jest to świetnie udokumentowane i przedstawione przez Spółkę CBA i Prokuraturze Krajowej.
 3. Prokuratura w sposób świadomy nie zajmuje się przestępstwami popełnionymi przez pracowników aparatu skarbowego umarzając lub zawieszając postepowania.
 4. Sprawa MGM jest świetnie udokumentowana. Pokazuje w skrajnym wymiarze jak działa KAS. Problem dotyczy natomiast dziesiątek tysięcy innych przedsiębiorców, którzy umierają w milczeniu. Niszczona jest realna gospodarka, którą o wiele trudniej odbudować niż zniszczyć. Podstawowy problem z brakiem inwestycji firm prywatnych w Polsce to nie wysokie podatki tylko brak poszanowania prawa skutkującego nacjonalizacją prywatnych firm. Za działania aparatu skarbowego, szczególnie w ostatnich 7 latach zapłacą wszyscy obywatele groszowymi emeryturami. O ile w czasach rządów PO okradano skarb państwa w sposób zaskakująco niedostrzegalny przez aparat skarbowy, to za rządów PIS jest tak samo w tym zakresie, tylko doszedł nowy system wyłudzeń podatku vat – od uczciwych przedsiębiorców.
 5. Informacje na temat uszczelnienia systemu podatkowego w Polsce przedstawiane w mediach są nieprawdziwe. Najlepszy przykład to wypłacenie w grudniu 2016r. 5,5 mld zł zwrotu podatku vat przed terminem, który przypadał na styczeń 2017r. W wyniku tego zabiegu technicznego zaniżono wpływy podatkowe w 2016r. i jednocześnie zawyżono o 5,5 mld w roku 2017r. Rząd chwaląc się sukcesami w ujęciu 2017 w stosunku do roku 2016 tym jednym zabiegiem dokonał w mediach uszczelnienia systemu na 11 mld zł, pomimo że realnie ani złotówka więcej nie wpłynęła do budżetu państwa. Dziesiątki miliardów wpływów z tzw. uszczelnienia systemu podatkowego w ostatnich latach to po prostu ukradzione pieniądze dziesiątkom tysięcy przedsiębiorców.

 

 

Grzegorz Słoniewski

Prezes MGM S.A. w restrukturyzacji