O MGM S.A.

MGM jest autoryzowanym partnerem największych producentów produktów oraz technologii IT i CE tj.: AMD, ASUS, CANON, CRUCIAL, GIGABYTE, HGST, HP, INTEL, KINGSTON, LG, MICROSOFT, SAMSUNG, SANDISK, SEAGATE, WD.

Spółka była wielokrotnym laureatem Diamentów Forbesa i Gazel Biznesu. MGM jest również członkiem Business Centre Club i aktywnie działa na rzecz walki z szarą strefą m.in. w ramach programu „Koalicja na rzecz walki z szarą strefą”, w której Ministerstwo Finansów również uczestniczy. Spółka jest aktywnym członkiem Związku Importerów i Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego, w ramach którego aktywnie współpracuje z Ministerstwem Finansów na rzecz walki z podmiotami wyłudzającymi VAT. Jesteśmy według rankingu Rzeczpospolitej 129 eksporterem w Polsce, 34 firmą z udziałem exportu w ogólnej sprzedaży, 766 firmą pod względem wielkości w Polsce.

MGM jest największym klientem AMD (producenta procesorów) w Europie. Spółka posiada znaczące udziały w rynku europejskim w sprzedaży dysków twardych, procesorów, oprogramowania Microsoft i odnosi sukcesy w sprzedaży płyt głównych, dysków SSD, pamięci komputerowych, kart graficznych, monitorów i innych komponentów.

Największymi dostawcami Spółki w ciągu ostatnich 5 lata były firmy:

 • AB, ABC DATA, ACTION - trzy największe polskie spółki, działające w branży IT
 • Avnet - trzeci pod względem wielkości dystrybutor IT na świecie – wielokrotnie MGM została nagrodzona za największą sprzedaż produktów tego dystrybutora w Polsce w kategorii komponenty
 • Ingram Micro – największy dystrybutor IT na świecie
 • Techdata – drugi pod względem wielkości dystrybutor IT na świecie
 • Also – największy dystrybutor IT w Europie

Od wielu lat ponad 90 % sprzedaży Spółki stanowi sprzedaż poza terytorium Polski, dokonywana w ramach exportu i wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (dalej: WDT). Każda sztuka towaru przechodziła przez magazyn Spółki zlokalizowany przy jej siedzibie w Markach obecnie 1.500 m2  magazynu wysokiego składowania, przed przeprowadzką przez wiele lat 2000 m2 magazynu wysokiego składowania. Spółka zatrudnia prawie 50 pracowników i współpracowników. Profil prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej powoduje, że nie ma ona konkurencji na obszarze Polski. Firmami konkurencyjnymi na rynku europejskim są przedsiębiorcy niemieccy.

Status Spółki na rynku oraz doświadczenie i wiedza jej pracowników sprawia, że w wypadku upadłości  MGM w wyniku bezprawnych działań UKS odbudowanie tej pozycji będzie niemożliwe.

Generalnie filozofia biznesowa Spółki polegała na wdrożeniu zasady : jeżeli amerykański, koreański, japoński producent wyprodukuje sprzęt komputerowy, a firmy europejskie chcą ten produkt kupić musza zapłacić podatek w Markach.

 

Należności z tyt. rozliczeń z VAT

Spółka jest eksporterem netto. Oznacza to, że większość zakupów dokonuje u dostawców krajowych (ponad 83% za lata 2012-2016) i płaci do nich cenę brutto (z VAT), natomiast większość sprzedaży odbywa się do klientów zagranicznych (prawie 92% za lata 2012-2016) co oznacza, że otrzymuje od nich zapłatę ceny netto (bez VAT). W wyniku tego procesu spółka regularnie posiada nadwyżkę zapłaconego podatku VAT nad otrzymywanym. Różnica ta jest finansowana przez Spółkę do momentu otrzymania należnego zwrotu od Urzędu Skarbowego.

 

Historyczne wyniki MGM S.A.

Zapłacone podatki i świadczenia pracownicze MGM S.A. za ostatnie 5 lat

Rok

Podatek od osób prawnych

Podatek od dywidendy

Podatek od wynagrodzeń pracowniczych

ZUS

RAZEM

2012

649 056

 

47 354

138 664

835 074

2013

1 476 208

 

218 077

230 530

1 924 815

2014

845 389

1 197 915

260 429

298 604

2 602 337

2015

452 242

 

130 931

316 705

899 878

2016

1 801 979

 

156 828

479 036

2 437 843

RAZEM

5 224 874

1 197 915

813 619

1 463 539

8 699 947

 

Spółka w okresie ostatnich 5 lat odprowadziła do skarbu Państwa znaczące kwoty podatków i składek z tytułu świadczeń pracowniczych. Łącznie daje to kwotę prawie 8,7 mln PLN, w tym 7,2 mln PLN z tytułu podatków dochodowych i 1,5 mln PLN z tytułu składek ZUS.

Tylko w jednym roku z 11 lat Spółka wypłaciła dywidendę w wysokości ok 5mln (po zapłaceniu prawie 3 mln podatku dochodowego CIT i podatku od dywidendy). Dywidendę prawie w całości akcjonariusze przeznaczyli na zakup 20tys. m2 gruntu w Markach i po uzyskaniu 8 mln kredytu w banku wybudowaliśmy siedzibę dla MGM, w której się teraz znajdujemy. Praktycznie wszystkie zarobione pieniądze zostały w ten sposób zainwestowane przez właścicieli w kraju. W tym momencie pozostała nam miesięczna rata kredytu w banku w wysokości 128tys. przez 4,5 roku i niewypłacalny najemca w postaci MGM.

 

 

 

Nie było „karuzeli VAT”

Oświadczenie Zarządu z dnia 18 kwietnia 2017 roku

W imieniu Zarządu MGM S.A. pragnę poinformować, że ostatnie doniesienia medialne łączące działalność MGM S.A. i wniosek o ogłoszenie upadłości Spółki z tzw. karuzelą VAT, są nieprawdziwe. Decyzja zabezpieczająca dotyczyła rozliczeń podatkowych Spółki w roku 2012. Kontrola podatkowa trwała od połowy roku 2013 i nie zakończyła się jeszcze prawomocną decyzją wymiarową. Oświadczam (wynika to również z akt sprawy), że na żadnym etapie obrotu gospodarczego w Polsce prowadzonego przez MGM S.A. nie doszło do nadużycia przepisów podatkowych skutkujących uszczupleniem należności Skarbu Państwa.

W protokole pokontrolnych Urzędu Kontroli Skarbowej i decyzji zabezpieczającej środki firmy - rzekomo na poczet niezapłaconych podatków - nigdy też nie padł zwrot: „karuzela VAT”.

 

 

Walka z szarą strefą – działania MGM

MGM S.A. wspólnie z ZIPSEE „Cyfrowa Polska”, organizacją działającą na rzecz branży RTV i IT, wielokrotnie inicjowała działania zmierzające do oczyszczenia branży IT z szarej strefy i wyeliminowania z rynku firm wyłudzających VAT. Wskazywaliśmy na problemy w tym zakresie i przedstawialiśmy konkretne postulaty, np. opracowując ekspertyzy prawne dotyczące wprowadzenia mechanizmu „odwróconego VAT” na telefony, tablety, konsole i laptopy. MGM S.A. byłą jedyną firmą w Polsce (wspólnie z dwoma amerykańskimi producentami sprzętu komputerowego), która takie postulaty i ekspertyzy przedstawiała w celu wprowadzenia „odwróconego VAT” na procesory i dyski. Działania te – wprowadzone przez rząd - okazały się skuteczne i wyeliminowały „karuzele VAT” z tych produktów. Zdecydowana większość obrotu Spółki przez 11 lat stanowiły procesory i dyski. MGM S.A. była w ostatnich latach największym partnerem AMD w UE. Tylko przez ostatnie 5 lat sprzedaliśmy ponad 1,1 mln szt. procesorów AMD.

 

 

 

Kontrola za 2012 rok i zarzuty UKS w Białymstoku wobec MGM S.A.

Rozpoczęcie kontroli 17 lipca 2013 r. (doręczenie 31 lipca 2013 r.)

Pierwszy protokół z dnia 22 maja 2014 r.

 • zakwestionowane transakcje z jednym podmiotem zagranicznym w związku z nieaktywnym VAT i brakiem dokumentów potwierdzających wywóz poza terytorium kraju
 • kwota z protokołu 474 tys. PLN
 • brak zarzutów do innych transakcji
 • wielostronicowy opis jednego z kwestionowanych później kontrahentów mówiący, że Spółka prawidłowo zastosowała WDT

Drugi protokół z dnia 8 lipca 2016 r.

 • zakwestionowane transakcje z 7-ma kontrahentami zagranicznymi (Spółka miała kilkuset klientów w roku 2012) w związku z zarzutem braku przeniesienia prawa do rozporządzaniem towarem jak właściciel
 • potraktowanie sprzedaży WDT jak sprzedaży dokonanej w Polsce (naliczenie 23% podatku VAT)
 • oszacowana kwota z protokołu 23,6 mln PLN VAT w tym ok 6 mln odsetek
 • Wydanie decyzji zabezpieczającej 19 lipca 2016 r. przed upływem terminu  do wniesienia przez Spółkę swoich uwag i zastrzeżeń do protokołu

 

Przepisy ustawy o VAT dotyczące WDT

Art. 42. 1. ustawy o VAT:

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (w skrócie WDT) podlega opodatkowaniu według stawki podatku 0%, pod warunkiem że:

 1. podatnik dokonał dostawy na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej;
 2. podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, posiada w swojej dokumentacji dowody, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju;
 3. podatnik składając deklarację podatkową, w której wykazuje tę dostawę towarów, jest zarejestrowany jako podatnik VAT UE.

 

 

Stanowisko Spółki

Spółka przedstawiła wszystkie, wymagane prawem dokumenty potwierdzające przeniesienie własności i dysponowania towarem sprzedanego towaru na zagranicznego nabywcę (umowa zawarcia transakcji – dokument pro-forma i ostateczna faktura, dokumentacja wywozowa – listy CMR od przewoźników z potwierdzeniem dostawy, potwierdzenie aktywności VAT odbiorcy, płatność za towar od odbiorcy, korespondencja z odbiorcą, wiele innych dokumentów które Spółka posiadała w wyniku rzeczywistych transakcji). W sumie ponad 1000 dokumentów potwierdzających kwestionowane transakcje.

 

Decyzja wymiarowa Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białymstoku (UKS)

Dnia 6 kwietnia, dzień po złożeniu przez Spółkę wniosku o upadłość pełnomocnicy odebrali po 9 miesiącach od wydania decyzji zabezpieczającej decyzję wymiarową pokrywającą się z protokołem z lipca 2016 roku.

 

Wynik poprzedniej kontroli III MUS w przedmiotowym okresie

Istotne fakty dla każdego przedsiębiorcy w Polsce :

W protokole z kontroli podatkowej w MGM S.A. za okres luty 2012 wydanym przez Trzeci Mazowiecki Urząd Skarbowy w Radomiu w kwietniu 2012 roku – po kontroli tych samych podmiotów co kwestionowanych teraz przez UKS/UCS , które były badane przez UKS za rok 2012 - napisano:

„(…) Zatem MGM Spółka Akcyjna prawidłowo zastosowała stawkę podatku 0% na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy o podatku towarów i usług, gdyż spełnił warunki wynikające z art. 42 ust. 1 i 3 w/w ustawy.”

„(…) W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie podatku należnego i naliczonego, a w konsekwencji w rozliczeniu podatku i towarów i usług za luty 2012”

Ponad 5 lat później UKS kwestionuje te same transakcje. W decyzji zabezpieczającej jest kwota 6 mln odsetek.

 

Odwołanie od decyzji Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białymstoku (UKS)

19 kwietnia 2017r. Spółka złożyła odwołanie od decyzji Podlaskiego UCS w Białymstoku. Składa się z setek stron wyjaśnień przygotowanych przez pełnomocników. Załączono również stanowisko Prezesa Zarządu MGM S.A. które udostępniam w formie zanonimizowanej, aby przedstawić absurdalność zarzutów UCS. W tej decyzji wymiarowej są niespotykane argumenty w postępowaniach podatkowych jak np. zarzut, że Spółka nie zatrudniała agencji detektywistycznej do weryfikowania kontrahentów zagranicznych (Izba Skarbowa podtrzymując decyzję zabezpieczającą również powoływała się na ten argument). W poniższym piśmie przedstawiam podstawowe zarzuty kontrolujących i stanowisko Spółki w tej sprawie.

 

Załącznik do odwołania Spółki z dnia 19 kwietnia 2017 r. od decyzji Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białymstoku (UKS) odebranego przez Spółkę w dniu 6 kwietnia 2017r.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pismo Prezesa Zarządu MGM S.A.

Na wstępie chciałbym złożyć stanowczy protest w związku z odmową przesłuchania mojej osoby jako Prezesa Zarządu MGM S.A. Argumentacja, że składałem zeznania w 2014 oraz w maju 2016 jest dla mnie nie do zaakceptowania z kilku ważnych powodów :

W 2014 roku składałem zeznania tylko i wyłącznie na potrzeby kontroli prowadzonej za miesiąc kwiecień 2014. W związku z faktem, że organ wezwał Spółkę do wyjaśnień wymagających do scharakteryzowania ponad tysiąca transakcji i udzielenia odpowiedzi na pytania odnoszące się do każdej z nich w terminie 5 dni, załączyłem to przesłuchanie wyłącznie w celu pokazania schematu zasad i procedur obowiązujących w MGM i tylko w tym celu. 20 października 2014 r. organ wezwał Spółkę do złożenia wyjaśnień dotyczących dostaw realizowanych przez MGM na rzecz 39 kontrahentów, z którymi Spółka zawarła 431 transakcji. Organ zadał co najmniej 4 ogólne pytania opisowe do każdego z kontrahentów i co najmniej 9 pytań do każdej transakcji. Oznacza to, że Organ wystosował de facto ponad 156 zapytań ogólnych i co najmniej 3.879 pytań szczegółowych do transakcji związanych z tymi kontrahentami, wyznaczając Spółce 5‑cio dniowy termin na odpowiedź. Organ zignorował jednocześnie prośbę Spółki o wyznaczenie bardziej realnego terminu na przygotowanie odpowiedzi. Kolejnym pismem, również z 20 października organ wezwał Spółkę do przekazania całości dokumentacji dotyczącej dostaw do 38 punków odbioru w powiązaniu z 59 nabywcami, w tym mi.in zamówień, faktur, dokumentów spedycyjnych, umów, etc. wraz z tłumaczeniem tej dokumentacji na język polski, ponownie wyznaczając Spółce 5 dni na ich przekazanie. Pomijając komplikacje związane ze skompletowaniem dokumentacji i przygotowaniem odpowiedzi na tak sformułowane zapytanie, Spółka otrzymała tym samym de facto przynajmniej 354 pytań ogólnych do transakcji z tymi nabywcami (59 nabywców w różnych punktach dostaw przy co najmniej 6 pytaniach ogólnych) i 5.310 pytań szczegółowych dotyczących pojedynczych transakcji (co najmniej 9 pytań dokumentacji do każdej transakcji przy 590 transakcji, które obejmuje zapytanie). Zeznania na tym przesłuchaniu składałem nie mając wiedzy, że organ kwestionuje w ramach postepowania za 2012 rok jakiekolwiek transakcje wobec tych klientów.

Przesłuchanie w maju 2016 roku miało miejsce przed zakwestionowaniem przez UKS protokołem z lipca 2016 roku transakcji z 2012 roku z 7 wybranymi podmiotami.. Opowiadałem wtedy, w formie swobodnej wypowiedzi, o tym co pamiętałem odnośnie działalności firmy za okres sprzed 4 lat, zupełnie nie przygotowany do zakresu przesłuchania. Dodam, że w protokole z 2014 roku organ nie podważał transakcji z tymi siedmioma podmiotami, które kwestionuje protokole z lipca 2016 roku oraz decyzji z 2017 roku. Wręcz przeciwnie wyraźnie wskazał, że w stosunku do jednego z podmiotów, do którego kwestionowane są transakcje w decyzji z 2017 roku, MGM prawidłowo dokonała transakcji WDT i zastosowała stawkę VAT 0%. Na tym przesłuchaniu wiedziałem wyłącznie o kwestionowaniu przez organ transakcji z jednym klientem w 2012 roku i złożyłem wtedy wniosek dowodowy na potwierdzenie poprawności transakcji w trakcie przesłuchania. Niestety został on zignorowany i odrzucony. Jak każdy wniosek dowodowy Spółki złożony w trakcie tego postępowania kontrolnego.

Podsumowując - nie umożliwiono mi złożenia żadnych zeznań i wyjaśnień w formie przesłuchania od momentu uzyskania przeze mnie wiedzy o kwestionowanych transakcjach z 2012 roku. Przesłuchanie ma moim zdaniem bardzo konkretne właściwości. Odmowę traktuję jako czynności organu mające celowo utrudnić dojście do prawdy. Jedne z bardzo wielu zastosowane przez organ.

Pełnomocnicy Spółki złożyli wyjaśnienia po otrzymaniu przez Spółkę protokołu z lipca 2017 roku. Były to tysiące dokumentów w postaci faktur pro-forma (traktowanych przez Spółkę jako umowa z klientem, konkretnie opisująca co jest przedmiotem sprzedaży, w jakiej cenie, kto jest odbiorcą, w jakie miejsce ma zostać wysłany towar), faktur, dokumentów CMR, zleceń transportowych (gdzie też jest wyraźnie podane kto jest odbiorcą i kto może odebrać towar), korespondencji handlowej w postaci maili, zrzutów z komunikatorów, korekt RMA (wynik zniszczeń w transporcie lub pomyłek), faktur za opóźnienia w transporcie, potwierdzeń zwolnień towaru z magazynów logistycznych oraz zeznań pracowników, w których wszyscy potwierdzają rzeczywisty handel z podważanymi kontrahentami.

Ja w swoim piśmie odniosę się więc tylko do zarzutu organu podatkowego, świadomości uczestniczenia w bliżej nieokreślonych nielegalnych transakcjach poza terytorium Polski oraz braku odbioru towaru przez klientów Spółki poza terytorium Polski, które jak rozumiem są jedyną podstawą do zarzutu, że MGM nie przeniosła prawa do rozporządzania towarami jak właściciel na swoich klientów („ekonomicznego władztwa nad rzeczą”).

W zasadzie sam organ dał koronny dowód w postaci trybu prowadzenia kontroli na bezzasadność takiego zarzutu. Potrzebował ponad 3 lata (ostatnie informacje dodano w lutym 2017 np. na temat Kontrahenta1) na sformułowanie swojego stwierdzenia, że 7 kontrahentów Spółki w 2012 roku to „podmioty znikające”. Nawet w protokole z lipca 2016 nie padają takie zarzuty. Nie wiem czy to prawda. Wiem natomiast, że handlując towarem o okresie żywotności 1-1,5 roku, klienci mogliby nie czekać z zamówieniem tak długo. Dodam, że organ mógł takie zapytania wysyłać do odpowiednich urzędów natomiast MGM mógł tylko składać zapytania do właściwego US w kwestii aktywności VAT podatnika UE. Próbowaliśmy otrzymać informacje z obsługującego MGM S.A. Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu (dalej: MUS) czy nasi klienci deklarują nabycia od nas. MUS odpowiadał na zapytania mailowe Spółki w formie telefonicznej, że nie może udzielić nam takiej informacji.

W 2011 roku MUS kilkukrotnie informował nas o jakiś rozbieżnościach w naszych deklaracjach VAT‑UE z danymi pozyskanymi przez organ z administracji skarbowych w krajach UE (różnice na obrotach kontrahentów), do których składaliśmy każdorazowo wyjaśnienia. Nigdy nie były zgłaszane rozbieżności wobec transakcji do podmiotów kwestionowanych obecnie w decyzji. Naszym zdaniem organ wyraźnie więc kontrolował nasze deklaracje i w 2012 roku nie zgłosił nam rozbieżności czy braku nabyć u kontrahentów. Dlatego też Spółka miała prawo zakładać, że wszyscy jej kontrahenci unijni poprawnie deklarowali swoje nabycia towarów od MGM.

W lutym 2012 mieliśmy postępowanie kontrolne zakończone pozytywnym wynikiem kontroli. Organ podatkowy wyraźnie wskazuje w nim, że transakcje sprzedaży do największych, kwestionowanych teraz kontrahentów MGM, zostały poprawnie ujęte przez Spółkę jako WDT.

Jednym słowem świadomość Spółki była oparta nie tylko na prawidłowych, takich samej dla wszystkich kontrahentów Spółki procedurach weryfikacyjnych, ale również na dokumentacji od właściwego urzędu skarbowego, które jednoznacznie potwierdzały, że Spółka prawidłowo stosuje dla nich stawkę VAT 0% dla WDT. Taką mieliśmy świadomość w 2012 roku i o jakichkolwiek możliwych nieprawidłowościach w działaniu kontrahentów dowiedzieliśmy się dopiero w 2016 roku z protokołu i decyzji zabezpieczającej z lipca 2016.

Inne argumenty organu sugerujące, że Spółka nie dochowała należytej staranności są zupełnie bezzasadne, pozbawione logiki i po prostu nieprawdziwe :

Organ zachowuje zaskakujący brak zrozumienia różnicy w weryfikowaniu dostawców i klientów. Pomijając aspekt, że klientów w każdej normalnej firmie handlowej jest wielokrotnie więcej niż dostawców, to w kategoriach ryzyka podatkowego jest zasadnicza różnica. Karuzela VAT możliwa jest tylko i wyłącznie gdy towar zostanie nabyty bez VAT przez podmiot „słup” który wystawi fakturę z VAT i tego VAT-u nie odprowadzi. Nie ma znaczenia czy po prostu sprzeda, czy kolejny podmiot odliczy VAT. Dochodzi do przestępstwa podatkowego. Nigdy, w żadnym przypadku nie dochodzi do wyłudzenia VAT gdy faktura jest bez VAT. Nie ma znaczenia czy to transakcja WDT, WNT, czy odwrócony VAT jaki mamy w Polsce na elektronikę m.in. dzięki MGM. (W przypadku telefonów, tabletów, konsol, laptopów MGM czynnie jako członek ZIPSEE uczestniczył we wprowadzeniu go w Polsce, natomiast w przypadku procesorów i dysków twardych MGM był jedynym polskim podmiotem, który we współpracy z dwoma amerykańskimi producentami opłacił ekspertyzy prawne, nagłośnił problem w mediach i wytłumaczył MF, że jest konieczne wprowadzenie odwróconego VAT na te produkty w Polsce).

Jednym słowem nie można ukraść VAT na fakturach bez VAT. Dlatego MGM od 2013 – to był moment w którym budziła się świadomość zagrożeń z wyłudzeniami vat w branży IT, zaczął wprowadzać bardzo restrykcyjne zasady w doborze dostawców. Praktycznie nie dodaliśmy znaczących dostawców krajowych przez ostatnie kilka lat. Zarzucanie nam tak wysokich standardów przy doborze dostawców krajowych jest niewiarygodne. Nieprawdziwa jest informacja z decyzji, że MGM kupował tylko na terminy 28 dniowe. Kupował na terminy 28 dniowe minimum tylko od dostawców krajowych. Kupowaliśmy towary dużej wartości na przedpłaty przez ostatnie lata od dostawców zagranicznych. Nie obawialiśmy się kupując towar w cenie netto karuzeli VAT, bo na fakturach bez VAT nie można ukraść VAT.

Weryfikacja dwóch największych podmiotów (odbiorców) z decyzji, czyli Kontrahenta1 i Kontrahenta2 następowała w 2011 roku. To istotna różnica. Po pierwsze wiedza o karuzelach VAT była wtedy zerowa w branży IT. Organ po raz kolejny mija się z prawdą mówiąc, że nie zgłaszaliśmy np. klienta Kontrahent1 do ubezpieczenia w Coface. Tak się składa, że posiadamy dokumenty potwierdzające zgłoszenie Kontrahent1 do ubezpieczalni Coface. Dostaliśmy odmowę przyznania kredytu. Fakt, że nie było to w 2012 roku. A dlaczego akurat w tego roku mielibyśmy zgłaszać Kontrahenta1 do ubezpieczalni ?

Zarzut, że pierwsze transakcje z firmą Kontrahent1 są bardzo wysokie i powinniśmy jako Spółka zachować czujność jest bezpodstawny. Poniżej zestawienie pierwszych transakcji (współpracowaliśmy z kontrahentem od 2011 roku). Jak na hurtową sprzedaż produktów komputerowych to informuję, że sklepy internetowe w Polsce robią zamówienia o podobnej wielkości.

Data Sprzedaży

Nazwa Kontrahenta

Numer Faktury

Data Zamówienia

Waluta

Netto Waluta

Netto PLN

2011-08-02

Kontrahent1

F /UE /11/000393

2011-08-02

EUR

55 350,00

220 619,57

2011-08-02

Kontrahent1

F /UE /11/000394

2011-08-01

EUR

4 920,00

19 610,63

2011-08-05

Kontrahent1

F /UE /11/000401

2011-08-03

EUR

37 570,00

151 324,45

2011-08-05

Kontrahent1

F /UE /11/000403

2011-08-04

EUR

17 450,00

70 285,11

2011-08-08

Kontrahent1

F /UE /11/000405

2011-08-04

EUR

14 760,00

59 664,35

2011-08-08

Kontrahent1

F /UE /11/000407

2011-08-08

EUR

23 531,25

95 120,37

2011-08-10

Kontrahent1

F /UE /11/000417

2011-08-09

EUR

12 155,85

49 879,10

2011-08-10

Kontrahent1

F /UE /11/000418

2011-08-10

EUR

36 681,25

150 514,17

2011-08-10

Kontrahent1

F /UE /11/000420

2011-08-10

EUR

18 967,50

77 829,34

 

Zarzut, że powinniśmy zachować czujność, bo kontrahent zapłacił nam w formie przedpłaty, uważam za absurdalny. Od dwóch tysięcy lat w handlu obowiązuje zasada w każdej branży, że klient płacący gotówką jest najlepszym klientem. Jest wiarygodny jak żaden inny. Klient chcący zapłacić w późniejszym terminie powoduje stres dostawcy oraz ryzyko, że jednak nie zapłaci w terminie płatności lub wcale. Dodam, że nawet w przypadku ubezpieczenia transakcji przez ubezpieczalnię Coface dostawca ponosi koszty tzw. szkody własnej w wysokości 10%, a ubezpieczalnia zwraca środki po wielu miesiącach.

Zarzut, że kontrahenci nie odebrali towaru jest zupełnie niewiarygodny. Kontrahent1 przez ponad 3 lata kupował towar płacąc za niego ze swojego konta. MGM płacił z tych zapłat do dystrybutorów producentów notowanych na Wall Street. Z samego obiegu pieniądza wynika, że teza ta jest pozbawiona jakiejkolwiek logiki. Żadna firma nie jest w stanie kupować towaru przez lata i go nie sprzedawać. To zupełnie irracjonalna koncepcja kontrolujących, nie poparta żadną praktyką biznesową w całej historii biznesu. Dodam, że tylko kontrahent MGM wskazany na fakturze mógł odebrać towar, bo magazyn logistyczny może wydać towar tylko „odbiorcy” wskazanym na dokumencie CMR lub jego upoważnionemu przedstawicielowi. To jest właśnie przekazanie „władztwa ekonomicznego nad towarem” moim zdaniem. System działa jak na poczcie w przypadku listów poleconych. Tylko klient może odebrać towar. Na każdej proformie (wiążącej umowie dla stron transakcji) zawsze wskazywane było miejsce do którego MGM dostarczał towar za pośrednictwem autoryzowanych firm transportowych.

Nieprawdą jest również, że Kontrahent1 nie miał strony internetowej. Miał i ta strona jest czynna cały czas – jej adres „www” zawarty jest w odwołaniu od decyzji.

Organ twierdzi : Strona cały swój wysiłek związany z dokumentowaniem wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów skupiła na udokumentowaniu

- legalności pochodzenia towaru (zakup od dużych podmiotów krajowych - głównie spółek giełdowych, długotrwała, kilkutygodniowa weryfikacja nowych dostawców pozostająca w wyłącznej kompetencji Prezesa Zarządu, zakupy z co najmniej 28 dniowym terminem płatności),

- posiadania towaru będącego przedmiotem WDT (obowiązek fizycznego przejścia towaru przez magazyn Spółki w Markach, nagrywanie - zapisywanie każdego przyjęcia i wydania towaru z magazynu w formie obrazu), 

- wywozu towaru poza terytorium kraju (rezygnacja z własnych środków transportu na rzecz transportu realizowanego przez podmioty zewnętrzne), 

(……) W świetle zgromadzonego materiału dowodowego należy stwierdzić, że ww. zasady dotyczące wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów nie służyły wyeliminowaniu ryzyka udziału w transakcjach niezgodnych z prawem lecz były specyficzną formą przygotowań do ewentualnej kontroli organów podatkowych. 

W związku z tą nieprawdziwą tezą oświadczam :

Od 2006 roku prowadzę sprawy MGM S.A., wykorzystując do tego posiadaną wiedzę, zdobyte doświadczenie zawodowe oraz znajomość rynku. Procedury opisujące działanie spółki wraz z jej wzrostem były przeze mnie nieustannie uaktualniane i dostosowywane do jej wielkości oraz otoczenia w jakim działa. Te działania zawsze nacechowane były troską o dobro i bezpieczeństwo spółki. Na przykład na przestrzeni lat ulegały modyfikacjom sposoby weryfikacji kontrahentów oraz zasady dalszej z nimi współpracy. Wprowadzane zasady stosowane były w ten sam sposób dla wszystkich kontrahentów. Wbrew temu co uważa urząd większość działań ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa funkcjonowania spółki i w żadnym przypadku nie jest szczególnym przygotowywaniem się do kontroli podatkowych.  Tak więc:

 • spółka w bardzo szczególny sposób dobiera i sprawdza dostawców. Daje to gwarancję obracania towarem legalnym, oryginalnym i najlepszym jakościowo co jest najważniejsze dla reputacji spółki. Spółka kupowała towar z wymogiem terminu 28 dni tylko od dostawców krajowych.
 • cały towar sprzedawany jest na przedpłatę (46% w 2012 roku) lub w ubezpieczonym kredycie kupieckim (54% w 2012 roku) – Spółka nie jest w stanie analizować kondycji finansowej kontrahentów i polega w tym zakresie na decyzji ubezpieczyciela Coface (który samodzielnie określa wysokość kredytu kupieckiego)
 • cały towar przechodzi przez magazyn a jego przyjęcie, pakowanie i wydanie jest monitorowane. Jest to jedne z ważniejszych ogniw w zabezpieczeniu firmy. Pozwala sprawdzić czy dostawca przekazuje towar zgodnie z zamówieniem, czy nie jest on zniszczony i czy do kontrahenta wyjeżdża także w nienaruszonym stanie. Wielokrotnie nagrania były wykorzystywane w sporach z dostawcami, firmami transportowymi lub odbiorcami
 • spółka ubezpiecza towar w transporcie, aż do przekazania do miejsca docelowego
 • spółka zabezpiecza ryzyko kursowe przy transakcjach w walucie
 • towar oraz ceny oferowane klientom a także zasady obsługi wszystkich klientów były zawsze takie same (potwierdzają to zeznania wszystkich pracowników)

Teza organu, że wszelkie działania zarządu mające na celu zabezpieczenie interesów Spółki miały na celu „szczególne przygotowanie do kontroli podatkowych” jest nieprawdziwa. Jest dowodem na bezsilność organu, który chce wyłudzić dziesiątki milionów złotych od Spółki, wyłudzić od Skarbu Państwa premie za takie naliczenie i wobec braku jakichkolwiek dowodów na błędy lub nielegalne działania Spółki poniża się do używania tak absurdalnych argumentów.

Należy w tym miejscu dodać wielkokrotne manipulacje materiałem źródłowym przez inspektorów kontrolujących Spółkę w postaci usuwania kluczowych wyrazów z wyjaśnień Spółki lub dodawania kluczowych wyrazów zmieniających sens wypowiedzi w przypadku moich zeznań na przesłuchaniu. Dowody : MGM złożył oświadczenie, że agencja detektywistyczna sprawdzała oferty zakupów - czyli dostawców (oferty składają dostawcy w handlu, klient może co najwyżej negocjować cenę) w celu oceny ewentualnego ryzyka udziału w karuzelach VAT. Organ w protokole  z premedytacją eliminuje słowo „ofert” z wyjaśnień, aby postawić wprost zarzut, że Spółka nie dochowała staranności bo nie zleciła agencji detektywistycznej sprawdzania swoich kontrahentów zagranicznych. Spółka wyraźnie podkreśla : nigdy żadna agencja detektywistyczna nie sprawdzała na jej zlecenie kontrahentów zagranicznych. Nigdy nie słyszałem, aby jakakolwiek firma na rynku takie działania podejmowała, a mam 25 letnie doświadczenie w branży IT. W przypadku moich zeznań na przesłuchaniu poprzez wstawienie słowa „gdyż” z premedytacją wypaczono sens moich zeznań i próbowano przez to podważyć wiarygodność Prezesa Zarządu Spółki. W drugim przypadku taka próba miała miejsce poprzez postawienie tezy, że nie podpisywanie umów z odbiorcami wyklucza podpisywanie umów z dostawcami. To w sposób oczywisty nielogiczne.

W zeznaniach popełniłem jeden tylko błąd. Podałem, że viceprezesowi MGM Markowi towarzyszył w wizycie u kontrahenta Kontrahent1 w ich siedzibie w UK handlowiec Y.V. Okazało się, że był to inny handlowiec który obsługiwał tą firmę – M.T.. Moja pomyłka wynikała z faktu, że Y.V. kilka lat handlował z podmiotem Kontrahent1, a M.T. tylko kilka miesięcy i po prostu założyłem błędnie, że to podstawowy handlowiec był z Markiem na tym spotkaniu. Chciałbym zaznaczyć, że zeznania składałem 3-4 lata po tym fakcie. Nie byłem uczestnikiem spotkania. Po prostu na przesłuchaniu (nie wiedziałem wtedy które transakcje organ podważa, wręcz zakładałem że przesłuchanie ma na celu wyjaśnienie sprawy Kontrahent0 i tylko dokumenty tej sprawy przejrzałem przed przesłuchaniem) starałem się złożyć jak najpełniejsze wyjaśnienia. To zupełnie nieistotna pomyłka, choć w decyzji wymieniona. Gratuluję inspektorom, że przez 4 lata postępowania doszli do jednej nieścisłości w zeznaniach. Jednego błędu Zarządu Spółki choć nie z 2012 roku.

Najlepszym dowodem do braku zdolności kontrolujących do prawidłowej oceny sytuacji jest sprawa aktywności podmiotu Kontrahent0. Organ dwukrotnie odmówił wniosku dowodowego w postaci zapytania cypryjskiego urzędu podatkowego o aktywność tego podmiotu. Uznał, że pomimo przedstawionych przez Spółkę wydruków aktywności w VATUE z polskiego i niemieckiego systemu VIESE z 2012 roku udowodnił „jednoznacznie” że podmiot ten nie był aktywny, bo ma wydruk z 2014 roku z którego wynika brak aktywności i na tej podstawie odmówił Spółce realizacji tego wniosku dowodowego. Wobec nowych dowodów w sprawie w postaci wyniku postępowania podatkowego za luty 2012 w którym organ podatkowy wyraźnie wskazuje, że zbadał aktywność Kontrahent0 w 2012 roku i podmiot ten był aktywny pokazuje to wyraźnie co warte są określenia „jednoznacznie udowodniono” przez inspektorów kontrolujących. Trudno o większą kompromitację w ocenie materiału dowodowego. Tak się kończy z pełną premedytacją staranie się niedopuszczenia do ujawnienia dowodów korzystnych dla Spółki. Tak się kończy unikanie dojścia do prawdy.

Reasumując :

MGM przedstawiła ponad tysiąc dokumentów podpisanych przez dziesiątki osób na potwierdzenie dokonania setek transakcji w 2012 roku. Przesłuchania wszystkich świadków w tym postępowaniu dowodzą tego samo.

W aktach sprawy nie ma żadnych dowodów na poparcie tez organu o uczestniczeniu w nielegalnych transakcjach. Na pewno Spółka takich nie przeprowadzała. Do tej pory nie wiemy też o jakiej nielegalnej transakcji, w której według organu uczestniczyła MGM jest mowa, bo w aktach sprawy takiej informacji nie znaleźliśmy. . W informacjach z zagranicy nie pada ani jedno słowo „MGM”, ani jedno nazwisko pracownika MGM.

Spółka uważa, że nie można tego traktować jako swobodną ocenę materiału dowodowego, bo nie ma w aktach sprawy żadnego zeznania lub dokumentu potwierdzającego uczestniczenie Spółki lub jej pracowników w nielegalnych transakcjach. Traktujemy tę decyzję jako próbę wyłudzenia wielkiej wartości podatku VAT od Spółki.  Postepowanie trwało prawie 4 lata. Spółka złożyła tysiące dokumentów i wyjaśnień od momentu otrzymania protokołu w lipcu 2016 roku. Nie może więc być mowy o pomyłce. Działania organu traktujemy jako prowadzone z pełną premedytacją i takie stanowisko przedstawimy w prokuraturze. Trudno o bardziej jednoznaczny materiał dowodowy świadczący o działaniu „pod tezę”. Trudno o bardziej jaskrawy przykład na brak należytej staranności organu i brak dążenia dojścia do prawdy przez organ jak fakt, że odmówiono pisemnie wszystkich wniosków dowodowych składanych przez Spółkę w trakcie tego postepowania. Trudno również o równie absurdalne argumenty na udział w nielegalnych transakcjach niż wymienione powyżej mające być teoretycznie „swobodną oceną materiału dowodowego”, szczególnie że w aktach sprawy nie ma żadnych dowodów na takie tezy. To dowolna, nieuczciwa ocena materiału dowodowego, poparta wielokrotnymi poświadczeniami nieprawdy oraz manipulacjami materiałem dowodowym, pełna sprzecznych informacji będąca wynikiem zaklinania rzeczywistości w celu osiągnięcia korzyści majątkowych przez kontrolujących, a równocześnie doprowadzająca Spółkę MGM do upadłości.

Podkreślamy, że w aktach prowadzonego przez Organ postępowania kontrolnego brak jest dowodów popełnienia przestępstwa czy też nadużycia przepisów podatkowych skutkujących uszczupleniem należności skarbu państwa, która to okoliczność jest niezbędna do wyłączenia prawa do odliczenia podatku od towarów i usług. Jest to po prostu wyłudzenie podatku VAT o wielkiej wartości od MGM i doprowadzenie z pełną premedytacją Spółki MGM do złożenia wniosku o upadłość.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Dodatkowe wyjaśnienia MGM

Dokumenty pochodzące z administracji skarbowej państw członkowski UE zostały w całości utajnione dla Spółki (dla ochrony osób trzecich, które w decyzji sam inspektor podejrzewa o udział w nielegalnych transakcjach choć nie podaje w jakich). Uzyskaliśmy jedynie dostęp do tych dokumentów które wybrali inspektorzy. W żadnym z tych dokumentów nie pada nazwa MGM lub nazwisko pracownika firmy MGM. Nie wiadomo również w jakim kraju dochodziło do nielegalnych transakcji i kto je przeprowadzał. Pojawiają się natomiast sprzeczne informacje co do firm które deklarowały WDT i WNT lub niczego nie deklarowały. Trudno jest nam się do tego odnieść, bo nie mamy żadnej wiedzy na ten temat.

Biorąc pod uwagę specyfikę asortymentu który oferowała Spółka należy stwierdzić, że oferowany na rynkach UE towar nigdy nie powracał na obszar Polski, ponieważ nikt w kraju nie sprzedawał w roku 2012 dziesiątek tysięcy licencji oprogramowania Windows w językach innych niż polski i angielski. Nikomu również nie udawało się sprzedawać w takich ilościach jak MGM mikroprocesorów firmy AMD. Spółka każdą sprzedaną sztukę towaru zgłaszała w odpowiednich co miesięcznych raportach do GUS i GUC. Można więc pokusić się o stwierdzenie, że w tej sytuacji sprzedaż realizowana do Państw UE i wykazywana przez MGM w raportach pokrywała się ogólną sumą deklarowanych kwot sprzedaży w skali całego kraju.

Odmowa zwrotów VAT za listopad i grudzień 2016 r. – Kontrole III MUS

Kontrola Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu

w sprawie zasadności zwrotu podatku od towarów i usług za listopad 2016

 • urzędowy termin zwrotu w dniu 23 stycznia 2017r. (poniedziałek)
 • rozpoczęcie kontroli 19 stycznia 2017 (czwartek), 3 dni na przekazanie dokumentów
 • postanowienie z dnia 23 stycznia 2017 - przewidywany termin zakończenia kontroli do 19 kwietnia 2017
 • Kwota zwrotu podatku VAT w wysokości 4,30 mln zł zatrzymana przez III MUS z powodu konieczności weryfikacji jednego podmiotu zagranicznego (transakcje na łączną kwotę 353 tys. PLN netto co stanowi 1% zadeklarowanego obrotu WDT)
 • po dwóch miesiącach kontroli inspektor poinformował księgowego Spółki, że jeszcze nie wysłał SCAC (system wymiany informacji o podatnikach w ramach administracji podatkowych krajów UE) do kontrahenta Spółki za badany okres.

Analogiczna sytuacja nastąpiła w przypadku zwrotu podatku za grudzień. Ta sam inspektor kontrolujący. Kontrola 3 miesięczna.

 

Równoległa kontrola wszczęta przez III MUS w listopadzie 2016 roku

Kontrola III MUS za okres styczeń-lipiec 2017

 • rozpoczęcie kontroli 24 listopada 2016 – przewidywana data zakończenia 31 maja 2017
 • przekazane ponad 10 tysięcy stron dokumentów
 • 4 inspektorów prowadzących

 

 

 

Działania i interwencje w Ministerstwie Finansów

22 lipca 2016, 2 i 16 sierpnia 2016 – Interwencje MGM i BCC w Departamencie Kontroli Skarbowej i  Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej  oraz Generalnego Inspektora Informacji Finansowej Ministerstwa Finansów w sprawie postępowania kontrolnego UKS wobec MGM

31 sierpnia 2016 – Interwencja MGM do Ministra Finansów - Pana Pawła Szałamachy i V-ce Ministra Finansów - Pana Wiesława Jasińskiego w sprawie zagrożenia istnienia MGM S.A.

5 września 2016 – Interwencja MGM do V-ce Prezydenta Parlamentu Europejskiego - Pana Ryszarda Czarneckiego w sprawie zagrożenia istnienia MGM S.A.

9 listopada 2016 – Interwencja BCC i MGM do Podsekretarza Stanu - Pana Wiesława Jasińskiego w sprawie postępowania organów podatkowych wobec MGM S.A.

25 stycznia 2017 – Interwencja MGM do Pana Ministra Mariana Banasia i Zastępcy Dyrektora Dep. Kontroli Celnej, Podatkowej i Kontroli Gier - Pana Roberta Torenca w sprawie postępowania organów podatkowych wobec MGM S.A., wykonanych przez nie zabezpieczeń oraz braku decyzji merytorycznych.

2 lutego 2017 – Interwencja MGM do Dyrektora Dep. Kontroli Celnej, Podatkowej i Kontroli Gier - Pana Piotra Dziedzica w sprawie zwrotu zabezpieczenia w związku z postanowieniem WSA z dnia 30 stycznia 2017

9 lutego 2017 – Interwencja MGM do Pana Ministra Mariana Banasia i Zastępcy Dyrektora Dep. Kontroli Celnej, Podatkowej i Kontroli Gier - Pana Roberta Torenca w sprawie zwrotu zabezpieczenia w związku z postanowieniem WSA z dnia 30 stycznia 2017

Wyniki interwencji:

W 2016 roku jedyne odpowiedzi jakie uzyskaliśmy z MF to informacja, że MF nie może ingerować w postępowanie UKS.

Sprawą zainteresował się V-ce Prezydent Parlamentu Europejskiego - Pan Ryszard Czarnecki i Pan Minister Marian Banaś. Wiele spotkań i wyjaśnień w MF na razie skutkowało z punktu widzenia Spółki jedynie decyzją Izby Skarbowej w której stwierdziła naruszenie prawa przez Naczelnika MUS i zwrotem 4 mln nadzabezpieczonych środków. MUS nawet dokonując zwrotu środków dokonał zwrotu wraz z odsetkami. Za okres od przełomu października/listopada 2016 do 24 marca 2017 otrzymaliśmy tylko 12.981 PLN odsetek. Stanowi to rekompensatę ok 0,8% w skali roku za okres ok 5 miesięcy nieuzasadnionego przetrzymywania w wysokości prawie 4 mln zł.

Zorganizowane przez MF spotkanie z dyrekcją Izby Skarbowej w Warszawie też nie przyniosło skutków. Izba Skarbowa twierdzi, że dopiero kiedy pojawi się decyzja wymiarowa może zająć stanowisko w tej sprawie. W zeszłym tygodniu Pan Minister Paweł Cybulski poinformował mnie osobiście, że postara się, aby Izba Skarbowa jak najszybciej i obiektywnie rozpatrzyła nasze odwołanie od decyzji wymiarowej UCS. Niestety życzliwość Pana Ministra Mariana Banasia nie przełożyła się na konkretne efekty mogące uratować Spółkę przed upadłością. UKS/UCS oraz MUS tak długo nie wydawali decyzji, których nie można było zaskarżyć do Izby Skarbowej, że firma straciła płynność przy zabezpieczeniach i zatrzymanych zwrotach VAT ponad 35 mln zł.

Pan Minister Marian Banaś uznał, że prawie 4 letnia kontrola UKS podczas której pracownica MGM urodziła dwójkę dzieci oraz dwukrotnie po urlopie macierzyńskim wróciła do pracy to skandal. Zgadzam się Panem Ministrem. Warto dodać, że w trakcie jej trwania UKS przestał istnieć. To chyba jedyna pozytywna informacja w tej historii choć przed KAS jeszcze bardzo dużo pracy. Ci sami inspektorzy sporządzili decyzję wymiarową jako UCS którzy przez te lata prowadzili kontrolę jako UKS.