Sąd Rejonowy w Warszawie otwiera postępowanie sanacyjne spółki MGM S.A. z dniem 3 października 2017 r

 

Uprzejmie informujemy, iż Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych po rozpoznaniu w dniu 3 października 2017 r. postanawił:


I. otworzyć postępowanie sanacyjne spółki MGM S.A. z siedzibą w Markach, adres: ul.
Okólna 48, 05-270 Marki, (numer KRS: 0000246216);


Il. oddalić wniosek o zezwolenie Dłużnikowi na wykonywanie zarządu nad całością jego przedsiębiorstwa i odebrać zarząd własny Dłużnikowi;


III. wyznaczyć sędziego-komisarza w osobie SSR Anety Kaftańskiej oraz zarządcę w osobie Agaty Katarzyny Perlińskiej (licencja doradcy restrukturyzacylnego nt 764);


IV. określić, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania
upadłościowego (Dz.Urz.UE.L Nr 141), zaś otwarte postępowanie ma charakter
postępowania głównego.

 

Pełna treść wyroku:

POBIERZ