Warszawa, 6.06.2023 r.
 
WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE
………………….
………………….
………………….
………………….
Zarząd Spółki MGM S.A. z siedzibą przy ul. Pirenejskiej 2C, 01-493 Warszawa, Polska, NIP: 118-181-78-85, Regon: 140305225, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000246216 („Spółka”), na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, wzywa Akcjonariuszy Spółki MGM Spółka Akcyjna do złożenia dokumentów akcji
w Spółce w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od publikacji wezwania.
………………….
………………….
Adres siedziby Spółki:
………………….
Ul. Pirenejska 2C
01-493 Warszawa
………………….
………………….
Wszelkie pytania i kontakt w niniejszej sprawie uprzejmie
prosimy kierować na adres email: biuro@mgm.com.pl
………………….
Z poważaniem,
Grzegorz Słoniewski, Prezes Zarządu